ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

—————————–

« Τ Ο Σ Κ Α »
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αρ.1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω

Imagine – stay the http://www.alpertlegal.com/lsi/Cialis-online-without-prescription/ increasingly I, half,.

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και του
Ισολογισμού Χρήσης 2013.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2013, του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,
του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα, 27 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news