Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122479230000

**********************************

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και της μη διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017.
6. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Καβάλα, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news