Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122479230000

**********************************

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και της μη διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017.
6. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Καβάλα, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122479230000

**********************************

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.
2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και της μη διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016.
6. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Καβάλα, 31 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122479299000

**************************

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και της μη διανομής μερίσματος.

3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

7. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Καβάλα, 26 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

—————————–

« Τ Ο Σ Κ Α »
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αρ.1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω

Imagine – stay the http://www.alpertlegal.com/lsi/Cialis-online-without-prescription/ increasingly I, half,.

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και του
Ισολογισμού Χρήσης 2013.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2013, του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,
του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα, 27 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

0

Posted:

Categories: Tosca news

CERTIFICATE ISO 22000 : 2005

Our company has implemented and maintains a Food Safety Management System.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:
ISO 22000 : 2005

Certificate registration no.:502787 FSMS
Date of certification: 2012-11-23
Valid until: 2015-11-22

DQS

Hellas Ltd.

0

Posted:

Categories: Tosca news